List.am Status

View List.am - Հայաստանի անվճար հայտարարությունների կայք outages and uptime

Անվճար հայտարարությունների խոշորագույն կայքը Հայաստանում: Անշարջ գույք, տրանսպորտ, աշխատանք, ապրանքների առք և վաճառք, ծառայություններ և շատ ավելին!

List.am Reported Problems

Uptime last 24 hours

Uptime Downtime

Response Time last 24 hours

High 819ms, Low 248ms, Avg 339ms

Rate Their Service

Current Status

Up

For 1 week

(Oct 15, 2020 10:43 p.m. UTC)

Uptime

100%

Downtime

None recorded

Latest Downtime

Oct 15, 2020
10:38 p.m. UTC

Lasted for 4 minutes

Domain health check has not been run. Try it now!
Speed test has not been run. Try it now!
Uptime test has not been run. Try it now!

Start your free 21 day trial today.

No credit card required for free trial.