ClickCease

List.am Status

View List.am - Հայաստանի անվճար հայտարարությունների կայք outages and uptime

Անվճար հայտարարությունների խոշորագույն կայքը Հայաստանում: Անշարջ գույք, տրանսպորտ, աշխատանք, ապրանքների առք և վաճառք, ծառայություններ և շատ ավելին!

List.am Reported Problems

Uptime last 24 hours

Uptime Downtime

Response Time last 24 hours

High 818ms, Low 496ms, Avg 556ms

Rate Their Service

Current Status

Up

For 7 months

(May 7, 2021 2:11 a.m. UTC)

Uptime

100%

Downtime

None recorded

Latest Downtime

May 7, 2021
2:05 a.m. UTC

Lasted for 6 minutes

Domain health check has not been run. Try it now!
Speed test has not been run. Try it now!
Uptime test has not been run. Try it now!

Start your 21-day free trial today

100% free, no credit card required